Korunka za zomierajúcich                       0948 212 134

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,36)

    Milosrdenstvo je vlastnosťou Boha, ktorú môžeme nasledovať. Živím príkladom ako nasledovať Boha v jeho milosrdenstve je Boží Syn, ktorého Otec poslal na túto zem. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 16-17

    Nasledovaním Ježiša v jeho milosrdenstve sa stávame jeho učeníkmi dôverujúcimi Bohu. Našim povolaním je teda bytie apoštolmi Božieho milosrdenstva, nie len podľa plnenia skutkov, ale stávaním sa milosrdným voči každému človeku bez výnimky. Milosrdenstvo je teda svedectvom o tom, ako sme Bohom milovaní a ako sa my snažíme milovať blížnych. Ježiš túži, aby sme sa navzájom milovali. "Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13, 34-35) Zo vzájomnej lásky pramení naša služba zomierajúcim, ktorí zvlášť v čase pandémie potrebujú našu duchovnú blízkosť v podmienkach izolácie, osamotenia a veľkého boja o každú ľudskú dušu. Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: "Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu - sviatok môjho Milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky. Sekretárka môjho milosrdenstva, píš, hovor dušiam o mojom veľkom milosrdenstve, lebo strašný deň, deň mojej spravodlivosti, je blízko." (Den. 965)

   Sviatok Milosrdenstva je dňom veľkej úcty voči Bohu v tajomstve jeho milosrdenstva, ale aj dňom nesmiernych milostí. Pán Ježiš k tomuto dňu pripojil veľké prisľúbenia. Najväčšie sa týka milosti úplného odpustenia vín a trestov: "Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov" (Den. 699). Táto milosť je niečím oveľa väčším, než úplné odpustky. Úplné odpustky spočívajú len v odpustení dočasných trestov, ktoré sme si zaslúžili za spáchané hriechy, ale nie sú odpustením samotných vín. Tá mimoriadna milosť je zároveň väčšia ako milosti šiestich sviatostí, s výnimkou sviatosti krstu, pretože odpustenie všetkých vín a trestov sa dosahuje jedine sviatostnou milosťou krstu. V prisľúbeniach Ježiš spojil odpustenie všetkých vín a trestov so sv. prijímaním prijatým na sviatok Milosrdenstva a tým ho pozdvihol na úroveň «druhého krstu». Sväté prijímanie musí byť na sviatok Milosrdenstva nielen hodne prijaté, ale má spĺňať aj základné požiadavky úcty k Božiemu Milosrdenstvu, aby sme mohli získať úplné odpustenia vín a trestov. K svätej spovedi nemusíme pristúpiť na sviatok Milosrdenstva, môžeme túto sviatosť prijať aj skôr. Dôležité je však to, aby naša duša bola čistá, bez náklonnosti k akémukoľvek hriechu. Pán Ježiš povedal, že v tento deň "sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát" (Den. 699). V tento deň všetci ľudia, aj tí, ktorí si predtým neuctievali Božie Milosrdenstvo a ešte sa len obrátili, môžu mať účasť na všetkých milostiach, ktoré Pán Ježiš pre tento sviatok pripravil. Jeho prisľúbenia sa netýkajú len nadprirodzených milostí, ale aj dočasných dobrodení, ktorých veľkosť nebola obmedzená. Ľudia plní dôvery môžu prosiť o všetko pre seba i pre iných, len aby to, o čo v modlitbe prosia bolo zhodné s Božou vôľou. Milosti potrebné k spáse sú vždy zhodné s Božou vôľou, lebo Boh po ničom inom tak netúži, ako po spáse duší, za ktoré Ježiš obetoval svoj život. Teda vo sviatok Milosrdenstva všetky milosti a dobrodenia sú dostupné všetkým ľuďom a spoločenstvám, ak o ne budú s dôverou prosiť.

   Súčasná situácia a tohtoročné pandemické obmedzenia nám neumožnia úplne splniť Ježišove požiadavky vyplývajúce zo sviatku Milosrdenstva. Avšak Ježiš nám určite udelí všetky milosti, ktoré má pre nás pripravené, napriek mnohým prekážkam.

   Prežime podľa možností tento deň ako dar milosrdnej Ježišovej lásky pre naše osobné posvätenie a pre pomoc iným. Ďakujeme Vám za Vašu prítomnosť, obetavosť a lásku, akú prejavujete zomierajúcim. Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme, aká veľmi hodnotná a užitočná je naša služba pre záchranu ľudských duší.

   Prajeme Vám, aby milosrdný Pán priniesol do našich sŕdc, životov a rodín svoj veľkonočný pozdrav "pokoj Vám, nebojte sa". Pokoj, ktorý nám pomôže v tomto náročnom čase, s ešte väčšou dôverou, prekonávať náročné skúšky a boje. Pokoj, ktorý posilní zdravie našej duše aj fyzického tela. Pokoj, s pomocou ktorého prekonáme obmedzenia, izoláciu, strach o našich najbližších a všetky úzkosti, ktoré vyvoláva súčasná doba. Pokoj, ktorý bude ovocím nášho osobného vzťahu s Bohom a veľkou túžbou bytia s najdrahšími nášmu srdcu, o ktorých sa nebudeme musieť báť, že ich ohrozíme. Pokoj, ktorý chceme dopriať všetkým tým, s ktorými sme nemali možnosť sa rozlúčiť. Pokoj Vám, Vašim rodinám, všetkým, ktorí patria do diela "Korunky za zomierajúcich", dobrodincom a tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

   Praje a v modlitbách vyprosuje

                                                                                                                             otec Artur a organizačný tím

Veľká noc 2021

Srdečne Vás pozdravujeme v tomto čase milosti, kedy prežívame najdôležitejšie sviatky našej viery a pripomíname si, že náš Pán vstal z mŕtvych a že žije. Po svojom zmŕtvychvstaní sa zjavil tým, ktorých Boh vopred určil. Evanjelista Ján opisuje udalosť stretnutia Ježiša s Máriou Magdalénou, ktorá sa vo veľkom úžase viery vrátila k učeníkom a povedala im: "Videla som Pána." Po tak dlhom čase nemožnosti stretnutia s Ježišom, konečne prišla chvíľa otvorenia našich chrámov a príležitosť osobného stretnutia s Pánom. Pre Máriu Magdalénu sa začal nový život, podobne aj my máme tú veľkú možnosť a šancu, aby sme pri tichom a osobnom stretnutí s Ježišom mohli už konečne začať znova, nový život, lebo len taký má budúcnosť a len taký sa oplatí žiť. Bez podmienok, ktoré sme dávali Ježišovi, že ak budeme mať čas, alebo bude k tomu príležitosť, alebo ak budeme od neho niečo potrebovať, tak k nemu prídeme. Už je najvyšší čas, konečne začať žiť a nestratiť to málo, čo je pred nami a večný život. A na inom mieste evanjelista Ján píše, že keď Gréci prišli k učeníkovi Filipovi, tak ho prosili: "Chceli by sme vidieť Ježiša." Aj my sme tak dlhý čas volali k nebeskému Otcovi, že by sme chceli vidieť Ježiša, a práve teraz je tá možnosť stretnúť sa s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým, milosrdným Pánom.

Prajeme Vám, aby zmŕtvychvstalý Pán priniesol do našich sŕdc, životov a rodín svoj veľkonočný pozdrav "pokoj Vám, nebojte sa". Pokoj, ktorý nám pomôže v tomto náročnom čase, s ešte väčšou dôverou, prekonávať náročné skúšky a boje. Pokoj, ktorý posilní zdravie našej duše aj fyzického tela. Pokoj, s pomocou ktorého prekonáme obmedzenia, izoláciu, strach o našich najbližších a všetky úzkosti, ktoré vyvoláva súčasná doba. Pokoj, ktorý bude ovocím nášho osobného vzťahu s Bohom a veľkou túžbou bytia s najdrahšími k nášmu srdcu, o ktorých sa nebudeme musieť báť, že ich ohrozíme. Pokoj, ktorý chceme dopriať všetkým tým, s ktorými sme nemali možnosť sa rozlúčiť. Pokoj Vám, Vašim rodinám, všetkým, ktorí patria do diela "Korunky za zomierajúcich", dobrodincom a tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Praje a v modlitbách vyprosuje                                                

                                                                                                                        otec Artur a organizačný tím

ROK SV. JOZEFA

MODLITBA ZVERENIA (ZASVÄTENIA) SA SV. JOZEFOVI (19. marca 2021; aj inokedy)

Svätý Jozef, povzbudení príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame k tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb. Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu vo veľmi ťažkých, ale aj bežných chvíľach života. S dôverou i vďakou vopred o to isté prosíme aj pre nás. Lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás. Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte nevenovali veľkú pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prosieb teraz, keď sa aj tešíme z našej obnovenej úcty k tebe ako stále ochotnému Pomocníkovi v našich potrebách.

Svätý Jozef, vieme, že teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého ženícha Panny Márie a Hlavu slávnej Rodiny. Dnes prichádzame k tebe takí, akí sme - so všetkým čo sme a čo máme a privádzame ti vo svojich srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa (ti zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu, prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe, veď si sa vždy postaral o svoju Rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prosbu a neprehliadol ani jednu potrebu Ježiša a Márie.

Sv. Jozef, vypros nám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu, jednotu v našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farností, celej našej diecézy. Nech sa naše domy a príbytky stanú podobnými tvojmu v Nazarete - jednoduchému, avšak bohatému na lásku. 

Svätý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech vieme rozlíšiť, kde na nás číha Nepriateľ našej spásy.  S tvojou a Máriinou pomocou a v sile Ježiša Krista, nech sa mu vždy vzoprieme. Uč nás pozorne načúvať Boha, aby sme podľa tvojho príkladu ochotne, veľkodušne a s láskou plnili Jeho vôľu. Chráň naše životy pred každým nešťastím. Vyprosuj nášmu národu a celému svetu oslobodenie od pandémie, ktorú prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta obrátiť sa k Bohu a konať pravé pokánie. Sv. Jozef, postrach zlých duchov, zvlášť ťa prosíme, ochráň nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť Božiu milosť a večný život.

Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty. Nech ju nechápeme len ako prostriedok materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne poslanie osobného rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova - sveta - v spolupráci so Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry. Prosíme, vyprosuj pre všetkých, zvlášť nezamestnaných vhodnú a dôstojnú prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bez domova preto, že nemá prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc, ale aj v našich srdciach, pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných, zvlášť chudobných a všetkých odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobra. Sv. Jozef, ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a Márie, ktorí boli pri tebe aj v posledných chvíľach tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej smrti spolu s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť bránu smrti a sprevádzali nás do nebeského kráľovstva.

Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán.

Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví život jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, farností, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša diecéza. Prijmi ju, jej pastiera - nášho otca biskupa Stanislava, kňazov i zasvätených, naše rodiny i všetkých veriacich pod svoju mocnú ochranu, veď si Ochrancom svätej Cirkvi!

Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k tebe a šíriť ju aj u tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme: úplne (sa ti zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich drahých. Prosíme, prijmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen.   

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, Rožňava 5. marca 2021, prot. č. 100/2021 


LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

MODLITBA K SV. JOZEFOVI

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Amen. 

Tretia sobota v mesiaci


V sobotu 17. apríla bude slúžená svätá omša o 15.20 hod. za dielo korunka za zomierajúcich: za všetkých, ktorí sa v ňom modlia a za zomierajúcich, za ktorých sme sa modlili v tomto mesiaci.  Všetkých denne zahŕňame do modlitby v hodine milosrdenstva. 
                       
                                       Otec Artur a organizačný tím

 Tretie výročie diela pomoci zomierajúcim

"Korunka za zomierajúcich" je duchovné dielo schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Na slávnosť Všetkých svätých dňa 1. novembra každoročne prežívame výročie existencie diela "Korunky za zomierajúcich". V uplynulom roku sme sprevádzali do domu Otca 1516 osôb, ktoré boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Na tomto čísle prijímame mesačne v priemere okolo 126 sms s menami zomierajúcich. Do tejto služby je zapojených 681 osôb - prihlásených zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní diela: dobrodincom podporujúcim dielo, kňazom a rehoľným sestrám, lekárom, zdravotníkom, opatrovateľkám, dobrovoľníkom v nemocniciach, hospicoch, sociálnych zariadeniach a domácnostiach. Preukazovaním milosrdenstva sa stávame bohatými pred Bohom a vzrastáme v človečenstve.

Každý deň sa za Vás modlíme o 15:00 hod. v Hodine milosrdenstva a zvlášť v tretiu sobotu mesiaca počas svätej omše, ktorá je obetovaná za celé dielo Korunky za zomierajúcich. Naďalej Vás pozývame k službe milosrdenstva podľa vzoru svätej sestry Faustíny, aby sme vždy mali milosrdné srdce, ktoré vie spolucítiť s utrpením blížnych.  

Otec Artur a organizačný tím

ZOMIERAJÚCI NÁS POTREBUJÚ

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich neustále rastie. Uvedomujúc si tejto náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme ich svojou modlitbou, ktorá je najväčším darom, aký môžeme obetovať tým, ktorí zomierajú osamote, lebo im nemôže byť nablízku nikto z rodiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy. Tí, ktorí sa modlia za zomierajúcich si zhromažďujú poklady, ktoré majú večnú hodnotu. Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do diela "Korunky za zomierajúcich". Stačí len 10 minút na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zomierajúceho, aby sme kúsok nášho života premenili na skutok lásky. 

Otec Artur a organizačný tím

ROZŠÍRENÉ SRDCE

     "Ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo! Zo všetkých kontinentov sa z hlbín ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo." (sv. Ján Pavol II.) 

     Vedomí si náročnej životnej situácie mnohých našich bratov a sestier v dôsledku pandémie koronavírusu, zvlášť tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme svojou modlitbou.

     Pokiaľ v nahlásenom časovom intervale služby modlitby neobdržíte sms správu s konkrétnym menom, môžete sa pomodliť za tých, ktorí zomierajú práve teraz, v tento deň alebo túto noc.

                                  Otec Artur a organizačný tím

Dielo pomoci zomierajúcim

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom, že milosť večnej  spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby (Den. 1777).


Tieto slová povedal Pán Ježiš sv. sestre Faustíne, ale týkajú sa aj nás, lebo aj my môžeme niekomu pomôcť a zachrániť ho pre večný život práve tým, že sa s dôverou za neho pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.  


Preukazovanie milosrdenstva voči zomierajúcim

Preukazovať pomoc zomierajúcim modlitbou korunky Božieho milosrdenstva má svoj prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša, ktoré sv. sestra Faustína zapísala v Denníčku (napríklad 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639, 1684, 1698, 1797-1798  a iné). Cieľom diela je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta. 

Kto a ako sa môže zapojiť do tohto diela?

Každý, kto chce pomôcť zomierajúcim a je ochotný modliť sa za nich korunku Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí chcú týmto spôsobom pomáhať zomierajúcim, nech vyplnia priložený formulár. V registračnom formulári je nutné uviesť: svoje meno, mesto, farnosť, číslo mobilného telefónu, email a vybrať deň a jedno zo štyroch  časových pásiem, pre ktoré sa rozhodli, že sa v tom čase zaväzujú modliť korunku. Vo vybranom časovom pásme dostanete len raz informáciu s menom zomierajúceho. Po vyplnení a odoslaní formulára vám sms správou pošleme potvrdenie, že ste boli zapísaný/á do Diela Korunka za zomierajúcich.

Keď dostanete správu s menom zomierajúceho - prostredníctvom sms-ky, je potrebné, aby ste odpísali a do správy dali slovíčko: Amen (do sms-ky). Toto slovo je tzv. dohodnutým heslom, ktorým potvrdíte, že sa pomodlíte jednu korunku Božieho milosrdenstva za zomierajúceho, ktorého meno sme vám zaslali.

Z tohto diela sa môžete odhlásiť tým, že vyplníte odhlasovací formulár. V prípade, že päťkrát do 15 minút nedostaneme od vás sms-ku s dohodnutým heslom "Amen", vtedy vás systém automaticky vyradí z evidencie. Keby ste sa znova chceli zapojiť do tohto diela, je nevyhnutné opäť vyplniť prihlasovací formulár.

Podmienkou účasti na tomto diele je tiež to, že beriete na seba náklady spojené s odoslaním potvrdzujúcej sms-ky, pričom ceny závisia od cenníka u vášho poskytovateľa mobilných služieb! 


Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká bolo inšpirované dielom, ktoré vedie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v kláštore v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý od sestier a použitý s ich láskavým dovolením.